УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.ngohouse.bg
1. Общи условия
1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.ngohouse.bg (Страницата) .
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
2. Описание на ресурсите на Страницата
2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
•обща информация за Къщата на гражданските организации;

•пространствата, които предлага и могат да се наемат/ползват;

•информация за видове подкрепа за граждански организации, които са част от Къщата;
•инициативи, които се организират в Къщата;

• връзка към страницата на Български център за нестопанско право, Информационен портал на НПО в България, Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в България, както и връзки към други интернет стнаници.
2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.
2.3 Български център за нестопанско право не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата, включително от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани Стрaницата.
2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.
4. АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.
Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.
5. ОТГОВОРНОСТ
Страницата не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.

Back to Top