ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ ТЪРСИ МЕНТОРИ ОТ НПО

КАКВО Е ПРОГРАМА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“?

„Социални иноватори“ е програма за обучителни практики в НПО, която дава изцяло нова възможност за млади хора да се потопят в света на каузите и да се запознаят отблизо с работата на организациите на гражданското общество. В тяхно лице приемащите организации могат да открият своите нови съмишленици и носители на свежа гражданска енергия, които да ги подкрепят в текущите и бъдещи инициативи.

Програмата ще подпомогне заявилите участие приемащи граждански организации чрез финансова и организационна подкрепа, с което те да развият и подобрят уменията си за менторство и по този начин да бъде насърчено приобщаването на младите хора към гражданския сектор.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА?

Програмата дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които:

 • не учат и не работят, или
 • са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки, или
 • наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и

искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор.

По време на Програмата младежите могат да доброволстват или да извършват конкретни задания, за да развиват своите познания и практически умения в различни сфери на дейността на гражданските организации, водени от по-опитен ментор (наставник), който е част от екипа на приемащата организация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗА МЕНТОРА

Като приемаща организация може да кандидатства всяко юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Програма „Социални иноватори“ изисква всеки младеж да има свой ментор – служител в гражданската организация, която е заявила участие в Програмата като приемаща организация. Приемащата организация може да номинира до двама  ментори,  съобразно обявените от нея позиции в обучителната практика, и да приема не повече от двама младежи за периода на Програмата.

Приемащата организация има право да получи:

 • Сума в размер на 470 лева, която има за цел да осигури необходимите условия за организиране и провеждане на менторството, отговарящо на стандартите на Програмата за една обучителна практика. Периодът на обучителната практика следва да бъде най-малко 80 часа в рамките на 1 календарен месец или разпределени в по-дълъг период от време;
 • Пакет с образци на документи, осигуряващи провеждането на обучителната практика и проследяване на резултатите от участието на менторите и младежите.

Приемащата организация е длъжна:

 • Да осигури попълването на предвидените в Програмата документи от страна на своите ментори и на младежите, които е приела;
 • Да спазва стандартите за менторство, посочени в документите по Програмата. 

ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕНТОРИ ОТ ПРИЕМАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Менторът е лице, което работи в приемащата организация, има необходимия професионален опит и умението да наблюдава и предоставя обратна връзка на обучаемите младежи съобразно обявените позиции за обучителни практики в организацията. Менторът ще бъде отговорен за адаптирането на насоките на Програма „Социални иноватори“ към нуждите и ресурсите на приемащата организация.

Менторите от приемащата организация преминават през задължително обучение за запознаване с Програмата  – основните параметри и насоки за наставничество, както и необходимата административна документация. В обучението могат да участват един или няколко души, както и цели екипи от приемащата организация.

Обучителните срещи се организират от Български център за нестопанско право и Сдружение „Национална школа по мениджмънт” и ще се проведат в периода от юли до средата на август 2020 г. Обученията ще се водят онлайн през платформата Zoom, като при възможност – ще бъде организирано и присъствено обучение за заявилите интерес приемащи организации от София.

ГРАФИК НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА

 • 16 юли 2020, от 15 до 18 часа;
 • 5 август 2020, от 10 до 13 часа;
 • 5 август 2020, от 15 до 18 часа;
 • 6 август 2020, от 10 до 13 часа;
 • 6 август 2020, от 15 до 18 часа.

Дневният ред на всяко обучение включва:

 • Представяне на „Социални иноватори“ – Програма за обучителни практики в НПО
 • Да бъдеш добър ментор: Какво означава това и защо е важно?
 • Граждански Хъбове в университети: Възможности за млади хора и НПО
 • Какво следва и как мога да се включа в Програмата?

За участие в избрано обучение за ментори е необходима предварителна регистрация*.

*Формулярът за участие се попълва от официалния представляващ на приемащата организация.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОГРАМА “СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ”

 • До 31 август 2020 г. приемащите организации, заявили участие в Програмата, публикуват на своя сайт обява за набиране на младежи, желаещи да участват в обучителна практика по посочени от приемащата организация позиции.
 • До 30 септември 2020 г. приемащите организации одобряват младежите, заявили интерес да участват в организираните от тях обучителни практики,  заедно с тях определят конкретния период за провеждане на обучителни практики и сключват необходимите административни договори за провеждането ѝ.      
 • Обучителните практики могат да се провеждат от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2021 г.
 • Задължителната минимална продължителност на една обучителна практика за всеки младеж, заявил желание за участие, е 80 часа. Тези часове могат да бъдат разпределени по различен начин във времето в зависимост от възможностите на младежа и ментора – от 2-седмичен до 3-месечен период.
 • Обучителни практики следва да приключат най-късно до 30 ноември 2021 г.
 • В края на всяка обучителна практика се изисква приемащата организацията и участника в обучителната практика да изпратят своята обратна връзка за нейната полезност.

Повече за Програмата, изискванията и сроковете виж тук:

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ – ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В НПО

Допълнителна информация за обученията за ментори може да получите от Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право, e-mail: aylin@bcnl.org, както и на телефон: 02/981 66 17.

_______________________

Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За България проектът се координира от Сдружение „Национална школа по мениджмънт“.

Posted on July 6, 2020 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top